tisdag 1 september 2009

Ledsagning på lika villkor är ett villkor!

Den minnesgode kommer ihåg att jag kommenterat det problematiska med att social resursnämnd beslutade lägga ned den generella ledsagningen som framförallt nyttjats av äldre och människor med synnedsättning. Detta innan frågan om hur denna ledsagning skall hanteras av socialtjänsten där den ju egentligen hör hemma lösts ut. Det är ju fråga om ett stöd som för den enskilde berörde är skillnaden mellan att kunna komma ut och röra sig i samhället eller inte när man behöver hjälp av en så kallad ledsagare för att ta sig fram.

Den utredning jag från början väckte behovet av att få gjord, då det inte varit bra med en lagstadgad ledsagning i socialtjänsten och en liten oklart definierad ledsagning i social resursförvaltning som inte på långa vägar kunde bistå alla som skulle kunna tänkas ha behovet, landade i ett förslag om att föra över all ledsagning till socialtjänsten med ett utökat uppdrag även för de grupper som inte fått den ledsagning de egentligen har rätt till och behöver. Den utredningen hamnade tyvärr sedan bara i byrålådan utan åtgärd. Det skapar förstås oro hos de som direkt berörs när det blev så här. Särskilt som sociala resursnämndens beslut endast handlade om att spara pengar och inget annat.

Därför tog jag upp redan på den sociala resursnämndens möte att den utredningen måste lyftas för snabb hantering igen. Direkt till första kommunstyrelsemötet efter sommaren skrev jag fram ett sådant yrkande som vi i alliansen var överens om. Det viktiga var ju dock att få med alla partier eftersom jag uppfattadee att vi i grunden nog kunde bli överens. Knäckfrågan blir möjligen finansieringen när det kommer till sin spets. Vi fick dock först ingen reaktion från övriga partier, men efter lite turer har vi nu alla i kommunstyrelsen enats om att se till att från stadskansliet få fram konkreta beslutsförslag på de ändringar som måste till för att sjösätta det som enligt den ursprungliga utredningens förslag redan borde ha varit genomfört. Det är bra.

Minst lika bra är också att i det uppdraget, helt i linje med vårt ursprungliga yrkande och tidigare interpellationsdebatter jag haft i fullmäktige, ingår att se över hela regelverket för att tillförsäkra att alla med behov av ledsagning får det på lika rättssäkra villkor över hela Göteborg. Idag skiljer det på ett upprörande vis mellan olika stadsdelar vilken hjälp den enskilde får. Det skall inte bero på var i staden man råkar bo vilken rätt till ledsagning man har, utan det faktiska behov man har. Det hoppas jag nu också en gång för alla skall ordnas, så att människor inte skall tvingas flytta för att få den hjälp de behöver. Sådana exempel finns.

Strävan måste vara att allt detta skall vara på plats till senast årsskiftet, då den generella ledsagningen som funnits i sociala resursförvaltningen slutgiltigt är tänkt att vara nedlagd.

Vårt yrkande som blir ett yttrande finns på följande länk: Allians-ledsagning.
Det gemensamma yrkandet finns på följande länk: All-ledsagning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar