onsdag 27 maj 2009

Kanske det blir en hel Älvstad i alla fall!

Ibland går saker i sina runda cirklar i politiken. För något år sedan lade jag och vi i folkpartiet en motion i fullmäktige, eller egentligen två, om dels att ta ett samlat grepp om den framtida utbyggnaden av hela älvrummet, Älvstaden som vi kallade det, dels särskilt avseende utformningen av en ny Göta Älvbro och stadsrummet däromkring som det nya epicentret för Göteborg och hela vår region. Det handlar inte bara om att fylla tomma hålrum eller att bygga en bro för att ersätta en gammal, det handlar om en vision om hur vi vill forma vår stad som en attraktiv, kreativ och hållbar tillväxtmotor för boende, verksamhet och besökare. Idag vet vi inte ens utifrån en samlad idé hur vi skall ha det med broarna över älven som ju är en förutsättning för att knyta ihop staden med älven mitt i byn, inte en barriär.

Svaret på vår propå var att det vi efterfrågade håller man redan på med och våra förslag var därför helt onödiga. Nu visste vi ju förstås att det inte var så, men om det uttalas på det viset uppfattas det förstås av många som att då måste det ju vara så också. Det som dock verkligen hade hänt var att det hade etablerats ett arbete med det som kommit att kallas Centrala Älvstaden som är det område vi pekade ut runt en ny Göta Älvbro. Det var dock mer en diskussionsklubb mellan några parter, långtifrån alla. Det startade också efter det att vi lagt vår motion, till och med så långt efter att det inte fanns när motionen remissbehandlades, så helt fel var vi ju ändå inte ute med andra ord när det plötsligt blev sådan fart på det. Arbetet med Centrala Älvstaden nämndes alltså inte ens i svaret på vår motion eller att det överhuvudtaget skulle finnas något helhetsgrepp kring stadsutvecklingen runt älven och Göta Älvbron som var det vi ville ha. Det går ju att dra sina slutsatser av det. Det enda som omnämndes var arbetet med utsnittet Södra Älvstranden, som ju gått helt i stå, och en översiktsplan som ju ligger på en helt annan nivå än att ge visioner för mer konkret stadsutveckling i det här fallet i älvsnittet.

Men nu har jag fått höra att det är på gång, att Älvstranden AB, som ju äger hela området runt älven och idag lever sitt eget liv och är en av anledningarna till att det blir som det blir istället för att det blir som vi vill att det ska bli, och stadsbyggnadskontoret som egentligen borde styra och ställa skall börja samtala mer konkret med varandra och i den dialogen ta med fastighetskontoret, trafikkontoret och rentav andra intressenter såsom statliga myndigheter för att i en gemensam projektorganisation få fart på utvecklingen av staden runt älven. Det har gått i stå, inget händer och det finns ingen samlad hantering, ingen samlad idé, om hur den utvecklingen skall fortskrida idag. Jag tycker jag känner igen det från ett par motioner för någon tid sedan :). Det kanske inte är exakt samma, men det är inte heller något helt annat, om man så säger.

Tänk att det som redan görs ibland kan ta sådan tid för att börja göras, fast det redan finns ett beslut om att det inte behöver beslutas om för att det ju redan görs. Var någonstans det beslutet som då hänvisades till hade fattats fick vi ju aldrig veta när våra motioner avslogs, men nu vet vi det vi då redan visste. Det fanns inga beslut, bara några tjänstemän som tog sig lite mer friheter än de egentligen hade politiska mandat för av ren nödvändighet och där är jag övertygad om att våra motioner genom att i sig processas lösgjorde den kraften. Nu sker det vi då också visste var problemet som vi ville komma åt, att Älvstranden AB sitter på hela affären utan några stadsbyggnadsmässiga ambitioner annat än att exploatera områdena, medan Stadsbyggnadskontoret har myndighetsutövningen och möjligen stadsarkitekterna men utan några egentliga mandat. Det är därför det behövs en renodlad funktion som stadsarkitekt, som vi ju också motionerat om, och det är därför politiken också behöver ta tillbaka processägandet för att bygga framtidens Göteborg mitt i dagens Göteborg genom en mer samlad hantering av dels hela Ävstaden som sådan inklusive kopplingar till pågående arbete med Södra Älvstranden, dels de områden som ligger närmast i tid kopplat till en ny älvbro.

Vi får se om det embryo som nu spirar kan vara det vi efterfrågade. Synd bara att allt i denna stad skall behöva ta så märkliga omvägar och surmulna kommentarer mot dem som har idéer och visioner om ett annat sätt att hantera frågor på, istället för att ta fasta på sakfrågan och föra diskussionen utifrån det. Det hade kunnat vara på ett annat sätt - redan nu. Det är inte första gången heller, om man säger så. Men ibland hinner verkligheten ikapp - kanske!?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar